Pædagogiske værdier

Det pædagogiske arbejde i Børnehuset Nørregro tager udgangspunkt i respekt og omsorg for det enkelte barn og for fællesskabet. 

Det pædagogiske arbejde og samværet med børnene bygger på ligeværd og demokrati, børnehaven er for alle børn, alle børn rummes i inkluderende fællesskaber.

 

I Nørregro arbejder vi på at udvikle og udforme trygge og udfordrende rammer, hvor alle børn gennem et aktivt hverdagsliv medvirker til egen alsidige udvikling, hvorigennem de opbygger og udvikler deres selvfølelse, og tør udfolde sig selv.  

 

Den alsidige udvikling betyder også, at barnet skal have mulighed for at udfolde og udvikle alle sine mange potentialer, der skal ses i en helhed. Det gælder såvel det intellektuelle, det etiske, det sociale, det følelsesmæssige, det motoriske og det

æstetiske. Samtidig skal vi understøtte, at børnene bliver fortrolige med det demokratiske værdisæt, og bliver i stand til at indgå i en dialog og vise respekt for andre mennesker, deres holdninger og værdier.

 

Forældrene har hovedansvaret for deres barns trivsel, opdragelse og udvikling. Et barn der oplever tryghed, nærhed og omsorg har det bedste grundlag for at få glæde af dagtilbuddets lærings- og udviklingsmiljø. 

 

Forældre og pædagoger har et fælles ansvar for at udvikle et godt samarbejde med henblik på at skabe helhed i barnets liv.

 

Børnehuset Nørregros Barne-læringssyn

Læringsmiljøet er præget af en udforskende, reflekterende og analyserende indstilling.  Når børn og pædagoger, indgår i en fælles aktivitet, er det med en aktiv involvering og deltagelse af både børn og voksne. 

 

Relationer mellem børn, og mellem børn og pædagog, danner grundlag for læring, nysgerrighed og lyst til at udforske og forstå omverdenen. Det er gennem aktiv deltagelse, at barnet sammen med pædagoger og andre børn, er i stand til at skabe viden og kultur og få indflydelse på form og indhold i hverdagen.

Som udgangspunkt er hvert enkelt barn unikt, og skal således ses og forstås som et enkelt individ. Dog i samspil med andre børn og voksne i institutionen, således i relation med andre børn og voksne. Gennem leg, projekter og samvær med andre børn og voksne, lærer og tilegner barnet sig viden. 

Da alle børn er unikke, udvikler de sig også forskelligt, og i forskelligt tempo, derfor er det personalets opgave at understøtte denne forskel, ved at fokusere på det enkelte barns kompetencer frem for hele gruppens. 

Barnets leger basal for barnets udvikling og egen meningsdannelse. I legen skaber børn en verden af mening og værdier, og deler herigennem livsverdener med andre børn. I legen sker konstante forhandlinger, hvor reglerne hele tiden bliver genforhandlet og aftalt. 

Leg karakteriseres af fantasi, spænding, lyst og engagement, hvor kreativitet, sprog og kropslige udtryk er flettet ind i hinanden.

Legen er central for udvikling af sprog og kompetencer – og dermed nødvendig for børns læring, kreativitet og evne til at skabe. Leg og læring er for barnet en helhed og ikke noget, der kan skelnes imellem eller adskilles.

 

Barnet er gennem medinddragelse og medbestemmelse, medskaber af sin egen verden. Det arbejder vi med ved at være optaget af børnenes spor. Vi ønsker at tage udgangspunkt, og være nysgerrige på børnenes optagethed, deres lyst til at bidrage med tanker og holdninger, i de projekter og pædagogiske tiltag vi i fællesskab koncentrere os om, og fordyber os i.

De voksne skal være nysgerrige, og invitere sig ind i børnenes univers, og her udforske barnet, og lærer barnet nye muligheder.

 

Hverdagslivet for børnene i Skjold-Læssøegården bygger altså på på følgende værdier

 

At blive lyttet til, og få indflydelse

At blive taget alvorligtAt udforske og afprøve viden og holdninger

At blive udfordret af nærværende voksne

At blive respekteret og vise respekt for andre

At blive med inddraget

At forstå vi ikke alle er ens.

At vise solidaritet

At føle sig forpligtet overfor fællesskabet. 

 

Børneværdier

 

Anerkendelse

Med anerkendelse mener vi bl.a., at vi har respekt for det enkelte barn og tager det alvorligt - samt er rummelige over for børns forskelligheder. Det er ligeledes værdifuldt for os, at barnet altid føler sig accepteret.

 

Omsorg

Med omsorg mener vi bl.a., at barnet oplever tryghed, føler sig set og hørt, og at det bliver taget alvorligt. Det er vigtigt for os, at barnet oplever empati og er i et mobbe frit miljø. 

 

Udvikling

Med udvikling mener vi bl.a. at styrke børnenes nysgerrighed og skabe gode læringsmiljøer for barnet. Vi vil være nærværende og imødekommende voksne, der giver barnet mulighed for at fordybe og udvikle sig

 

 

Nærværende voksne

Alle børn har ret til nærværende voksne.

 

Nærværende voksne er: 

 - når den voksne er imødekommende

- at børnene bliver taget godt imod

- at de bliver set og hørt

- at barnet kan få lov til at fordybe sig

- Voksne der skaber tid til fordybelse

- Arbejde i små grupper

- bare være sammen og tilstede i samværet med børnene